ISO14001

Vi representerer en av verdens absolutt ledende bilprodusenter når det gjelder miljøsatsning. Toyota har latt seg sertifisere til miljøstandarden ISO 14001 for produsenter, de har mottatt flere FN priser for sine resultater på området, og har derved allerede bygget fundamentet for sitt “Action for tomorrow” prosjekt. Det siste er en filosofi for det 21. århundre om å utvikle rene sikre produkter, og samtidig muliggjøre et godt liv for menneskene. Miljøbilen Prius og Mirai (kommer 2016) er et resultat av denne filosofien.

Vår miljøpolitikk

Miljøvisjon

Vi skal lokalt bli oppfattet som en miljøbevisst bilorganisasjon som ivaretar hensyn både til det ytre miljøet og det interne arbeidsmiljøet.

Miljøpolitikk

Vi skal til enhver tid etterleve gjeldende lover og forskrifter. Det skal arbeides kontinuerlig og systematisk med forbedringer i alle avdelinger slik at vår belasting på det ytre miljøet blir så lite som mulig ut fra vår drift og våre økonomiske forutsetninger.

Dette skal gjenspeiles i våre innkjøpsrutiner ved valg av produkter og leverandører, samt i vår produksjon og vårt forbruk. Denne miljøpolitikken vil involvere alle våre medarbeidere og bidra til et økt fokus på miljø, og på sikt også bidra til et bedre arbeidsmiljø.

Hva er ISO 14001?

ISO 14001 er miljøstyring. Miljøstyring er et redskap til bruk for å redusere bedrifters innvirkning på det ytre miljøet. ISO 14001 går enkelt fortalt ut på at bedriften formulerer en miljøpolitikk med tilhørende miljømål, for så å styre aktiviteter, produkter og tjenester for å nå disse målene. Det er en egen sertifiseringsording for ISO 14001 som revideres hvert år.


Kaizen Kontinuerlig forbedring er også et begrep innen ISO fordi ISO består av kontinuerlig forbedring innen miljøledelse, bedriften skal hele tiden arbeide for å redusere sin ytre miljøpåvirkning. Når målsettingene Toyota Asker og Bærum har satt som forbedrings områder er oppnådd, skal vi sette nye målsettinger for å bli enda litt bedre. Det er etablert prosedyrer for de forskjellige områdene bedriften kan påvirke det ytre miljøet, men mange av prosedyrene er ting vi allerede gjør, men nå har de blitt skrevet ned.